Header Ads

Brands và Agencies sử dụng Content Marketing như thế nào?

cách sử dụng content marketing của 2 dạng công ty


Cách đây vài tuần trước chúng tôi có chia sẻ kết quả nghiên cứu “2012 Digital Content Marketing Survey” từ Bandpoint và CMI

Brody Dorland yêu cầu một kết quả đột phá về sự khác nhau giữa Agencies và Brands khi thuê ngoài. Chúng tôi đã đưa ra những câu hỏi khảo sát và sau đây là kết quả chúng tôi nhận được.
 


Agencies sử dụng đa dạng công cụ hơn
Hầu hết các công cụ được Agencies sử dụng đa dạng hơn Brands (ngoại trừ eNewsletters và thông cáo báo chí ). Một vài điểm đáng chú ý:
97% Agencies sử dụng Social Content so với 88% Brands
87% Agencies sử dụng Blog so với 69% Brands
79% Agencies sử dụng Video so sánh với 68% Brands
58% Agencies sử dụng Hình ảnh và Infographics so với 48% Brands
53% Agencies sử dụng Digital white papers/Ebooks so với 42% Brands

Cả Agencies và Brands đều đánh giá tỉ lệ hiệu quả những công cụ Content Marketing ngang nhau
Trong phần lớn công cụ, Agencis và Brands đều có nhận định như nhau về tính hiệu quả. Chỉ có 2 phần khác:
62% Agencies thấy kết quả tốt từ Blog còn Brands là 48%
41% Brands thấy kết quả tốt từ eNewsletters còn Agencies là 29%

Agencies sẽ tăng tỉ lệ thuê ngoài của họ
Brands có tỉ lệ thuê ngoài các loại Content hơn Agencies ngoại trừ Mobile và Advertorials

Tuy nhiên khoảng cách thuê ngoài của Agencies và Brands đang gần lại nhau. Có 64% Agencies và 71% Brands thuê ngoài ít nhất 1 loại Content. 70% Agencies và 71% Brands sẽ thuê ngoài ít nhất 1 loại content trong vòng 12 tháng tới.

Tiêu chuẩn đánh giá về người cung cấp Content của Agencies và Brands là như nhau

Phần lớn Brands và Agencies đều có những đánh giá về người cung cấp Content là như nhau. Tuy nhiên Brands xem xét trình độ của người viết quan trọng hơn Agencies (55% và 44%). Brands cũng là một nơi tốt hơn để thuê người phù hợp với văn hóa của tổ chức (28% và 15%)Những thông tin trên có hấp dẫn với bạn không?

Không có nhận xét nào